Odliczenia darowizn

Podatnicy uzyskujący przychody na terytorium Polski mają obowiązek złożyć roczne zeznanie podatkowe do końca kwietnia roku następnego rozliczające osiągnięte w poprzednim roku kalendarzowym dochody. Przy okazji rozliczania rocznego podatnik ma prawo do odliczenia darowizn przekazanych na cele pożytku publicznego.

Wesprzyj nas

Prawo do odliczenia darowizn w zeznaniu rocznym

Czym jest darowizna?

 

Informacje

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy kodeks cywilny przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

 • Nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia:
 • gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu,
 • gdy ktoś zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nienabyte.

Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Darowizna podlega opodatkowaniu
Darowizny w świetle ustaw o podatku dochodowym zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów jak również nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Należy jednak pamiętać, że obdarowany będzie zobowiązany uiścić podatek od spadków i darowizn według właściwej dla danej rzeczy stawki.

Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu tym podatkiem podlega nabycie przez osoby fizyczne:

 • rzeczy znajdujących się na terytorium Polski,
 • praw majątkowych, które będą wykonane na terytorium Polski.

Obowiązek opodatkowania otrzymanej darowizny będzie miał miejsce w momencie dokonania czynności nabycia rzeczy w drodze darowizny, a zatem z dniem złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w przypadku zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy, obowiązek podatkowy otrzymanej darowizny powstanie z momentem realizacji przyrzeczonego świadczenia (sytuacja taka może wystąpić w przypadku, gdy z uwagi na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron).

Innym momentem opodatkowania darowizny jest sytuacja nabycia darowizny z polecenia darczyńcy. Obowiązek opodatkowania tej darowizny powstanie w momencie wykonania polecenia.

Kiedy zaistnieje prawo do odliczenia darowizn?
Zgodnie z art. 26 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn maksymalnie w wysokości 6% kwoty dochodu.

Na rzecz jakich podmiotów darowizna podlega odliczeniu?
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w myśl art. 3 ust. 2 oraz 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odliczeniu od dochodu w kwocie nie większej niż 6% jego wysokości podlegają darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych w tym także:

 • niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
 • niedziałającym w celu osiągnięcia zysku,
 • osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,
 • osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielniom socjalnym,
 • spółkom akcyjnym i  z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubom sportowym, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Darowizny przekazane tylko na niektóre cele umożliwiają podatnikowi odliczenie ich od dochodu
Odliczeniu od dochodu w kwocie nie większej niż 6% jego wysokości podlegają darowizny przekazane na:

 • na cele kultu religijnego,
 • krwiodawstwo realizowane przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników przeliczonej zgodnie z art. 8 tej ustawy,

na cele pożytku publicznego w tym:

 • pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • ratownictwa i ochrony ludności,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą,
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
 • działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych,
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • rewitalizacji.

 

Co oferujemy w zamian za wsparcie naszej fundacji

Logo Mecenasa

Umieszczenie logo Mecenasa na afiszach koncertowych i innych materiałach promocyjnych, umieszczenie logo Mecenasa na stronie internetowej, umieszczenie logo Mecenasa w Social Media, umieszczenie oficjalnych podziękowań dla Mecenasa na stronie internetowej oraz w Social Media

Reklama

Umieszczenie planszy/roll upu/standu reklamowego Mecenasa podczas koncertu, ekspozycję materiałów Mecenasa przed koncertem, wymienienie nazwy Mecenasa przez osobę prowadzącą koncert, zaproszenia dla Mecenasa na sponsorowany koncert, wykorzystanie logo MUNDANA oraz informacji o sponsorowaniu Fundacji w materiałach reklamowych Mecenasa,

Prywatne koncerty

Dla najważniejszych Mecenasów istnieje możliwość zorganizowania koncertu Big Bandu Mundana podczas ważnego wydarzenia zawodowego lub prywatnego Mecenasa.

Państwa pomysł

Jeśli mają Państwo pomysł na wykorzystanie wizerunku, naszego Big Bandu w promocji swojej marki, jesteśmy otwarci na każdy pomysł i realizację, jesteśmy ludźmi z fantazją i nie boimy się żadnych wyzwań.

Kontakt

FUNDACJA MUSICA MUNDANA

kontakt@big-band.pl

KRS 0000326030
NIP 7961258246
Regon 670801505

Konto : Fundacja Musica Mundana
Bank Pekao SA o/Radom ul. Kościuszki 2
17 1240 5703 1111 0010 3966 2344

Adres

26-600 Radom, Struga 1

Telefon

504 342 645

Facebook